Hui s'ha publicat al DOCV la convocatòria per a sol.licitar: 
AJUDES  ASSISTENCIALS DE  MENJADOR  PER AL  CURS 
2.011 - 2.012

BENEFICIARIS
Podran sol.licitar aquestes ajudes els alumnes que actualment cursen Ed. Infantil 4 i 5 anys, i els alumnes d’Ed. Primària fins a cinqué curs.


TERMINI  DE PRESENTACIÓ.        Del  16  al  24 de juny


 Els impresos es recolliran i s’entregaran complimentats en  secretaria, en horari de  de  9  a 13 h.

  DOCUMENTS  A APORTAR JUNT A LA SOL·LICITUD

  • Fotocòpia del CIF, DNI, PASSAPORT  o NIE , de pare, mare, tutor o semblants, si és el cas.

  Llindars de renda
  Amb efectes del curs escolar 2011-2012, podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador els alumnes la renda familiar del quals durant l’any 2009 no supere els imports següents:
  Composició unitat familiar Renda familiar
  Famílies de fins a tres membres      26.500,00 €
  Famílies de quatre membres           31.000,00 €
  Famílies de cinc membres              34.000,00 €
  Famílies de sis membres                 37.000,00 €
  Famílies de set membres                40.000,00 €
  Famílies de huit membres              43.000,00 €
  A partir del nové membre s’afegiran 3.000 € a la renda de la unitat
  familiar per cada nou membre computable.

  El col.legi repartirà hui als alumnes una circular informativa.

  0 comentarios